Jumat, 15 Juli 2011

Peranan Agama Islam dalam masyarakat

Kalimat peranan agama Islam dalam masyarakat, terasa klise jika kita dengar. Namun perlu kita ketahui sebagai seorang muslim. Dalam islam tiap manusia merupakan malkhluk sosoal. Untuk memperbaiki masyarakat perlu diperbaiki dulu tiap individu tiap muslim. Tiap muslim perlu mengetahui dan memiliki pemahaman dan pengamalan pokok-pokok ajaran Islam.

Jika seseorang telah memahami dan mengamalkan pokok-pokok ajaran Islam, diantaranya Akidah, Syariat Islam dalam hal ibadah dan muamallah serta Akhlak. Dalam diri tiap muslim akan terbentuk kepribadian muslim yang ideal. Hal ini karena apabila seseorang meyakini akidah Islam yang benar, maka iaakn mempunyai kepercayaan yang bersih dari khurafat (mitos, legenda yang irasional), bersih dari syirik, dan bid'ah dalam segala bentuknya, memiliki pendirian dan keyakinan yang kokoh, kuat sehingga ia tidak mudah terombang ambing sekalipun ia menghadapi musibha, bujukan/ rayuan dan tak akan mudah tertarik kepada pemahaman, ideologi dan agama lain.

 Ia tak pula gegabah dalam perbuatannya sebab setiap perbuatan, ia merasa wajib bertanggung jawab kepada Allah. Apabila seseorang telah menjalankan syariat Islam dengan sepenuh hati maka jiwanya akan menjadi bersih dari sifat yang tercela dan harta bendanya juga bersih dari barang yan haram dan syubhat (barang yang masih ragu halal haramnya). Ia akan bersikap jujur dalam kegiatan bisnis dan perdagangannya.

Apabila seseorang telah memahami dan mengamalkan akhlak Islam iakan menjadi orang yang berbudi luhur, bersopan santun terhadap manusia yang lain dan terhadap mahkluk hidup yang lain. Ia berjiwa sosial peka terhadap nilai kemanusiaan, keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat.

Jelaslah bahwa ajaran Isalam itu tidak hanya menagtur hubungan manusia dengan Allah. Islam is not a more colection of dogmas and rituals, but is a complete civiliation (Islam bukan hanya kumpulan kepercayaan dan ibadah tetapi Islam itu adalah sebuah peradaban yang lengkap) Sumber: Muhammadism oleh Prof. Gibb. Islam memiliki konsep jalan hidup yang lengkap untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...